Laatst toegevoegde afbeeldingen


Charlois
Groeten uit. Oud-Charlois

Koudum
Bondshotel Rest. 'Het Wapen van Friesland'

Wartena
--

Rottevalle
Hoofdstraat


Dokkum
Keereweer - Moddergat

Eernewoude
Hotel 'Princenhof'

Bergum
Lageweg

Beetsterzwaag
Buurt


Beetsterzwaag
Buurt. Hotel 'de Klok'

Nijega
H.O.N.

Beetsterzwaag
Cornelia-Stichting. Lighal met dienstgebouw

Veenwouden
Ned. Herv. Kerk


Dokkum
Fetzestraat

Gorredijk
N.O. Dubb. straat

Buitenpost
Ned. Herv. Kerk

Drachten
Zuiderbuurt


Gorredijk
Post- en Telegraafkantoor

Amsterdam
De Haarlemmerpoort

Voorburg
St. Antonius Hove

Voorburg
Huize: 'Middenburgh'


Voorburg
Huize Middenburg

Voorburg
Vreugd en Rust

Voorburg
St. Martinuskerk

Leiden
Academisch Ziekenhuis


Ameland
Strandleven

Terschelling
Op de Boerderij

Ureterp
--

Bergum
'Klein Zwitserland' aan de Bergumermeer


Rinsumageest
Heechhout

Murmerwoude
Hoofdweg

Opeinde
Centrum

Hoorn NH
Hoofdtoren


Hoorn NH
Panorama met Binnenhaven

Wommels
--

Grouw
--

Driesum
Gemeentehuis


--
Kerkepad met N.H. Kerk

Sneek
400 jaar stadsrechten 1925

Zwijndrecht
Groeten uit

Tjerkwerd
De Melkwagen