Zoekresultaten : 34 afbeeldingen gevonden


Wommels
Panorama

Wommels
Groeten uit

Wommels
Panorama

Wommels
Weg naar Franeker


Wommels
Weg naar Oosterend. Randversiering

Wommels
Hottingawei

Wommels
Bolswarderweg

Wommels
Terp


Wommels
Ger. Kerk en Pastorie

Wommels
Langs de Vaart

Wommels
Kom

Wommels
Gezicht bij de Gereformeerde kerk en Pastorie


Wommels
Het Noord

Wommels
Gezicht op de Terp en 't Postkantoor

Wommels
Hottingawei

Wommels
v. Sminialeane


Wommels
Geref. Kerk en Pastori

Wommels
Oosterenderweg

Wommels
Bolswarderweg

Wommels
Kerk


Wommels
Ned. Herv. Kerk

Wommels
Gezicht aan de Terp. Westzijde

Wommels
Hofkamp

Wommels
Brugstraat


Wommels
Logement Struiksma

Wommels
Gezicht over de Bolswarder Trekvaart

Wommels
Christelijke school

Wommels
Het Noord


Wommels
Het Noord

Wommels
Gezicht aan de Terp. Oostzijde

Wommels
Groote Kerk

Wommels
Gezicht over de Terp, Oostzijde


Wommels
Het Noord

Wommels
Weg naar Oosterend